Publikace

ARCHITEKT 07-2006 / villa R
MUJ DUM 07-2006 / K Zahradkam
STAVBA 6-2006 / Bezecka
HN 05-2006 / Pod Devinem
ARCHITEKT 05-2006 / Pod Devinem
ART&ANTIGUES 05-2006 / Bezecka
ARCHITEKT 04-2006 / BCB
STAVBA 02-2006 / Rivergardens


Výstavy

DESIGNBLOCK, 2006
ZODCHESTVO, 2006, Moscow