probíhá konverze Zengerovy trafostanice na muzeum umění – Kunsthalle Praha

Právě probíhá rozsáhlá konverze objektu bývalé Zengerovy trafostanice na Klárově, která se promění v první pražskou Kunsthalle.

zdroj: WWW.KUNSTHALLEPRAHA.ORG
Pro návštěvníky se Kunsthalle otevře v roce 2021 a stane se místem nejen pro umění.
Autorem architektonické proměny je studio Schindler Seko – jeho architekti Jan Schindler a Zuzana Drahotová odpověděli na aktuální otázky týkající se rekonstrukce a aktuální stavby.

Jaký moment byl z hlediska architektury nejdůležitější při návrhu rekonstrukce trafostanice?
Budova obsahuje dva kontrastní póly – na jedné straně má neoklasicistní fasádu reagující na kontext místa (a doby), za kterou se však skrývá funkcionalistická železobetonová konstrukce s industriálními prostory.
Tento princip zachováváme a doplňujeme ho o soudobé prvky nové vstupní lávky a nadstavby v místě původní technologické terasy.

Co zůstane z původní památky zachováno, když se mění celá funkce budovy?
U projektu rekonstrukcí je vždy snahou zachovat co nejvíce cenné historické substance, tzn. nezničit její specifickou atmosféru.
V našem případě zároveň přinášíme do budovy nové funkční využití, které vyžaduje specifická řešení týkající se nejen konstrukcí, ale i vnitřní prostorové organizace.
I přes to zůstanou veškeré vnější fasády a střechy původní budovy v podstatě v nezměněné podobě.

Můžete stručně popsat vaše úvahy o stavbě ve smyslu zásadních změn její funkce?
Původně byla budova plná technologického zařízení pro transformaci elektrické energie na stejnosměrný proud, kterým jsou napájeny pražské tramvaje.
Díky modernizaci měnírny je nyní kompletní technologie umístěna pouze v malé části podzemí. Tím pádem se prakticky uvolnil celý dům pro nové funkční využití.
Vzhledem k faktu, že se jednalo o technickou stavbu, postrádala budova hlavní vstup, který je naprosto neodmyslitelnou součástí veřejných staveb sloužících pro lidi.
Proto je jedním z nových výrazných prvků lávka, která navádí návštěvníky skrze stávající okenní otvory přímo do hlavního společného prostoru.
Nově je na bývalé technologické terase navržena i jednopodlažní nástavba, která rozšiřuje objekt o výstavní prostory a doplňuje princip ustupující a členité fasády severovýchodní strany budovy.
Interiér je navržen jako logický raumplan, v němž existuje systém prostorů na různých výškových úrovních přesně navazujících na okenní otvory v rámci stávající neoklasicistní fasády.

Jak postupuje rekonstrukce budovy v současné době a jak bude dále pokračovat?
Jako první krok proběhlo takzvané odstrojení budovy, velmi důležitá fáze při rekonstruování kulturní památky. To znamená, že byly šetrně vyjmuty veškeré historicky cenné a významné prvky, které jsou nyní uskladněny mimo staveniště.
Při dokončování objektu budou restaurovány a opět navráceny na svá původní či nově vhodnější místa.
V současnosti se některé části budovy musí úplně zlikvidovat. Bohužel, ve 30. letech minulého století se občas používal pro stavbu železobetonových konstrukcí tzv. hlinitanový cement, který časem nekontrolovaně degraduje a je tedy staticky velmi nebezpečný.
Dalším problémem u stávajících konstrukcí představovala kontaminace od olejů, ropných látek a rtuti, které vznikly za provozu původních transformátorů.
Všechny takové konstrukce je nezbytné nahradit. Fasáda domu bude opět vrácena do původní podoby.
Současný harmonogram prací předpokládá, že do konce roku 2019 by měla být budova nově zastřešena.
V následujícím roce dojde ke komplexní obnově fasády, dokončení restaurátorských prací a interiéru. Na začátku roku 2021 se Kunsthalle otevře veřejnosti.

Jaké bonusy dům po dokončení získá? Na co se můžeme těšit?
Především se původně uzavřená a čistě technologická stavba stane součástí veřejného prostoru a kulturního dění.
Bude nabízet bohatý výstavní program ve třech galerijních prostorech, které zároveň zajistí nejvyšší komfort jak pro vystavované exponáty, tak i pro milovníky umění.